Menü

 
    

    

Tanszék

 


    

Kutatás

 
    


         

    

StatisztikákAjánlott böngésző és felbontás:

Internet Explorer 7, 1024x768    

    

 

    
    

Kétszintű képzés, BA
(Baccalaureus, Bachelor of Arts)

    


         

    

Letöltés

Ókori nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsészképzés általános leírása

Általános szakleírás

A Klasszika-filológiai és Ókortöténeti Tanszék tantervi hálói

Tantervi hálók

A Klasszika-filológiai és Ókortöténeti Tanszék oktatói, dolgozói

Oktatók és dolgozók

A Klasszika-filológiai és Ókortöténeti Tanszék kurzusainak leírásai

Kurzusok

A Klasszika-filológiai és Ókortöténeti Tanszék teljes képzési dokumentuma

Alapképzési szakok, BA


A linkekre kattintva a megfelelő anyagok letölthetők .pdf formátumban


    

         

    

A magyarországi latinság

A tantárgy címe:  
A magyarországi latinság
Kódja:  
BTLA311BA
Félév:  
tavaszi
A tárgy típusa:  
szeminárium
Óraszám/hét:  
2
Kredit érték:  
2
Oktató:  
M. Nagy Ilona
 

A tantárgy leírása

A tárgy áttekintést ad a latin nyelv magyarországi hivatalos használatának főbb korszakairól és felvázolja azoknak a klasszikus normához képest mutatkozó nyelvi jellegzetességeit. Megismertet az egyes korszakok latinságának vizsgálatához szükséges segédeszközökkel is.


Tematika:

 • a magyarországi latinság fő korszakai: a középkor, a reneszánsz és humanizmus kora, a reformáció kora
 • az egyes korszakokból választott reprezentatív szemelvények elemzésén keresztül a középkori, a humanista és az ún. barokk latinság szókincsének (állomány és jelentés), alaktanának és mondattanának főbb sajátosságai


Előfeltételek

A szakos kredit lista előírása szerint.


A tárgyra való jelentkezés módja

Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint.


Értékelés

Beszámolók készítése, zárthelyi dolgozatok íratása, a félévi teljesítmény beszámítása.


    

         

    

Antik vallástörténet

A tantárgy címe:  
Antik vallástörténet
Kódja:  
BTLA301BA
Félév:  
őszi
A tárgy típusa:  
előadás
Óraszám/hét:  
2
Kredit érték:  
3
Oktató:  
Gesztelyi Tamás
 

A tantárgy leírása

A görög vallás kezdetei a mykénéi korban. A homérosi vallás és antropomorf istenvilág. Hésiodos és a legalizmus kialakulása. Archaikus kor: legalisztikus, eksztatikus és misztikus irányzatok, pánhellén kultuszok. Klasszikus kor: vallás a mindennapi életben, a drámaköltészetben, a képzőművészetben és a filozófiában. Népi vallásosság. Hellénizmus: keleti kultuszok, uralkodó kultusz, szinkretizmus.

A római vallás legkorábbi rétegei. A klasszikus római vallás kialakulása: etruszk és görög hatás alatt. A köztársaságkor végi vallási válság és Augustus vallási reformjai. A császárkor első két százada: uralkodókultusz, idegen kultuszok, vallás és filozófia kapcsolata. A római vallás felbomlása: keleti kultuszok és szinkretizmus. A római vallás megszűnése: a kereszténység kialakulása és államvallássá válása.

Az antik vallás elemeinek továbbélése a kereszténységben.


Ajánlott irodalom

 • Gesztelyi T.: A római vallás története. Bp. 1981.
 • Hahn I.: Róma istenei. Európai Antológia. Bp. 1975.
 • Hegyi D.: Polis és vallás. Bevezetés a görög vallástörténetbe. Bp. 2002.
 • Sarkady J.: Görög vallás görög istenek. Európai Antológia. Bp. 1974.
 • Sarkady J.- Gesztelyi T.: Görög és római vallástörténeti szöveggyűjtemény. Debrecen 1974.
 • Th. Köves-Zulauf: Bevezetés a római vallás és monda történetébe. Bp. 1995.


Előfeltételek

A szakos kredit lista előírása szerint.


A tárgyra való jelentkezés módja

Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint.


Értékelés

Kollokvium.


    

         

    

Antikvitás és Európa

A tantárgy címe:  
Antikvitás és Európa
Kódja:  
BTLA401BA
Félév:  
őszi / tavaszi
A tárgy típusa:  
előadás
Óraszám/hét:  
2
Kredit érték:  
3
Oktató:  
Havas László
 

A tantárgy leírása

Az előadás be kívánja mutatni a görög-római világ klasszikus kulturális értékeit és örökségét, azok kibővülését a zsidó-keresztény hagyománnyal. Az előadás a fő hangsúlyt arra helyezi, hogy ez az antik tradíció miként épült be előbb a középkori keresztény Európa, majd az európai nemzetek civilizációjába.


Ajánlott irodalom

 • mindenekelőtt a Pál J. szerkesztésében megjelent Világirodalom megfelelő fejezeteire, illetve az ott megadott további magyar nyelvű irodalomra épül.
 • A. Giardina (kiad.): Der Mensch der römischen Antike (Frankfurt am Main, 1997.)
 • L. Ciccolini - Ch. Guérin, stb.: Réceptions antiques (Paris, 2006.)


Előfeltételek

A szakos kredit lista előírása szerint.


A tárgyra való jelentkezés módja

Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint.


Értékelés

Kollokvium.


    

         

    

Auctorolvasás: Caesar

A tantárgy címe:  
Auctorolvasás: Caesar
Kódja:  
BTLA314BA
Félév:  
tavaszi
A tárgy típusa:  
szeminárium
Óraszám/hét:  
2
Kredit érték:  
3
Oktató:  
Havas László
 

A tantárgy leírása

A foglalkozás középpontjában Caesar Bellum civile-jének válogatott szövegfeldolgozása áll, kiegészítve a Bellum Gallicum hatodik könyvének Galliára és Germániára vonatkozó excursusával. A feldolgozás kiterjed a szöveghű fordításra, a grammatikai valamint irodalomtörténeti és történeti, illetve kultúr- és vallástörténeti interpretációra, elemzésre, értelmezésre. A szöveg feldolgozása alkalmat kínál az antik propaganda feldolgozására és bemutatására, mindezt szorosan összekapcsolva a stilisztikai, a retorikai vonatkozások és megoldások körültekintő értelmezésével. A bevezető foglalkozás és az ezt követő számonkérések tisztázzák Caesar politikai karrierjét, irodalmi munkásságát, különös tekintettel az ókori propaganda sajátosságaira. Mind a bevezetés, mind a szövegfeldolgozó órák alkalmat nyújtanak a caesari szöveg hagyományozódásának bemutatásához, az ezzel kapcsolatos szövegfilológia taglalásához.


Ajánlott irodalom

 • Auctores Latini IX (kiad. Havas L.)


Előfeltételek

A szakos kredit lista előírása szerint.


A tárgyra való jelentkezés módja

Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint.


Értékelés

Beszámolók készítése, zárthelyi dolgozatok íratása, a félévi teljesítmény beszámítása.


    

         

    

Auctorolvasás: Cicero

A tantárgy címe:  
Auctorolvasás: Cicero
Kódja:  
BTLA213BA
Félév:  
őszi
A tárgy típusa:  
szeminárium
Óraszám/hét:  
2
Kredit érték:  
3
Oktató:  
Takács Levente
 

A tantárgy leírása

Cicero három beszédéből (De signis, Pro lege Manilia, Oratio in Catilinam I.) vett részletek olvasása és elemzése a hallgatók nyelvi képzésén túl jellemzi az ókor legkiválóbb római szónokának stílusát, annak jellegzetességeit, átfogó ismereteket nyújt a szónoki beszédről általában. A feldolgozás kiterjed a szöveghű fordításra, a grammatikai valamint irodalomtörténeti és történeti, illetve kultúrtörténeti elemzésre, értelmezésre.


Előfeltételek

A szakos kredit lista előírása szerint.


A tárgyra való jelentkezés módja

Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint.


Értékelés

Beszámolók készítése, zárthelyi dolgozatok íratása, a félévi teljesítmény beszámítása.


    

         

    

Auctorolvasás: Livius

A tantárgy címe:  
Auctorolvasás: Livius
Kódja:  
BTLA313BA
Félév:  
tavaszi
A tárgy típusa:  
szeminárium
Óraszám/hét:  
2
Kredit érték:  
3
Oktató:  
Takács Levente
 

A tantárgy leírása

A Livius auctorolvasás lehetőséget kínál mind a római antikvitás egyik legnagyobb írói személyiségének és alkotóművészetének megismertetésére, mind pedig az antik történetírás egyik nagyhatású formájának a historia ornatanak a bemutatására és jellemzésére. A Livius I. és XXI. könyvéből vett szövegrészletek olvasása, fordítása módot nyújt Róma története egyes szakaszainak kritikai vizsgálatára és bemutatására. A szövegekhez kapcsolódóan sor kerül az augustusi kor irodalom- és művelődéstörténetének vázlatos bemutatására, valamint a római historiográfia fejlődésének ismertetésére.


Ajánlott irodalom

 • T. Livius: Ab urbe condita. Szemelvények az I-II. és a XXI-XXII. könyvből (Auctores Latini III.), Budapest, Tankönyvkiadó.
 • Borzsák I.: A római történeti hagyomány kialakulása, Budapest 1989.
 • Walsh, P.G.: Livy. His Historical Aims and Methods; Cambridge, 1963.


Előfeltételek

A szakos kredit lista előírása szerint.


A tárgyra való jelentkezés módja

Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint.


Értékelés

Beszámolók készítése, zárthelyi dolgozatok íratása, a félévi teljesítmény beszámítása.


    

         

    

Auctorolvasás: Ovidius - Római elégikusok

A tantárgy címe:  
Auctorolvasás: Ovidius - Római elégikusok
Kódja:  
BTLA312BA
Félév:  
őszi
A tárgy típusa:  
szeminárium
Óraszám/hét:  
2
Kredit érték:  
3
Oktató:  
Szekeres Csilla
 

A tantárgy leírása

Szemelvények a római elégia két mesterének, Tibullusnak és Ovidiusnak a költeményeiből (Tibullus elégiáinak első és második könyvéből, Ovidius Metamorphoses, Ars amatoria, Epistulae ex Ponto, Tristia c. műveiből). A római elégia műfajának jellegzetességei, fő témái, a műfaj görög előzményei, az elégikus versmérték metrikai sajátosságai. A költemények nyelvi és tartalmi elemzése, a történelmi, irodalomtörténeti, vallástörténeti és mitológiai összefüggések megvilágítása. Alapvető cél a fordítási készség fejlesztése nyelvi szempontból viszonylag könnyű költői szövegeken, valamint a korábban elsajátított alapszókincs bővítése.


Ajánlott irodalom

 • Szabó K.: Szemelvények Ovidius műveiből. Auctores Latini V. Bp. 1968.
 • Lessi V. - Szabó K.: Szemelvények Tibullus és Propertius elégiáiból. Auctores Latini XI. Bp. 1970.
 • Szilágyi J. Gy.: Az "Átváltozások" költője. In: Publius Ovidius Naso Átváltozások (ford. Devecseri G.) Bp. 1982, 455-481.
 • Adamik T.: Római irodalom az aranykorban. Pécs 1994.
 • M. von Albrecht: A római irodalom története (Ford. Tar I.) Bp. [2003] 2004.
 • Tar I.: Latin prozódia és metrika. In: Havas L. - Tegyey I. /szerk./, Bevezetés az ókortudományba IV., Debrecen, 2001 (AGATHA VII.), 27-74.
 • Tar I.: Latin metrika. Szeged 1998.


Előfeltételek

A szakos kredit lista előírása szerint.


A tárgyra való jelentkezés módja

Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint.


Értékelés

Beszámolók készítése, zárthelyi dolgozatok íratása, a félévi teljesítmény beszámítása.


    

         

    

Auctorolvasás: Vergilius I.

A tantárgy címe:  
Auctorolvasás: Vergilius I.
Kódja:  
BTLA214BA
Félév:  
őszi
A tárgy típusa:  
szeminárium
Óraszám/hét:  
2
Kredit érték:  
3
Oktató:  
Gesztelyi Tamás
 

A tantárgy leírása

Az Aeneis I-V. könyveiből legalább 1000 sor feldolgozása: a szöveg fordítása, szavainak, metrikájának, grammatikai alakzatainak, tárgyi magyarázatainak ismerete. A szövegolvasás feladata a hétről hétre kijelölt szöveg előbbi szempontok szerint történő interpretálása; a hallgatók szókincsének, nyelvi ismereteinek fejlesztése; fordítási és értelmezési készségének kialakítása; a stílusalakzatok, az epikus kellékek és a metrika megismerése, ill. megtanulása.


Ajánlott irodalom

 • Vergilius Aeneis I-VI. Bevezetéssel, jegyzetekkel ellátták Adamik T. és Bollók J. Auctores Latini XXI. Bp. 1987.


Előfeltételek

A szakos kredit lista előírása szerint.


A tárgyra való jelentkezés módja

Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint.


Értékelés

Beszámolók készítése, zárthelyi dolgozatok íratása, a félévi teljesítmény beszámítása.


    

         

    

Auctorolvasás: Vergilius II.

A tantárgy címe:  
Auctorolvasás: Vergilius II.
Kódja:  
BTLA215BA
Félév:  
tavaszi
A tárgy típusa:  
szeminárium
Óraszám/hét:  
2
Kredit érték:  
3
Oktató:  
Gesztelyi Tamás
 

A tantárgy leírása

Az Aeneis VI-XII. könyveiből legalább 1400 sor feldolgozása: a szöveg fordítása, szavainak, metrikájának, grammatikai alakzatainak, tárgyi magyarázatainak ismerete. A szövegolvasás feladata a hétről hétre kijelölt szöveg előbbi szempontok szerint történő interpretálása; a hallgatók szókincsének, nyelvi ismereteinek fejlesztése; fordítási és értelmezési készségének kialakítása. Az Aeneis helye az antik irodalomban, a hagyományos nemzeti eposzként való értelmezése, és a legújabb kutatások sokszínű megközelítései.


Ajánlott irodalom

 • Vergilius Aeneis VII-XII. Bevezetéssel, jegyzetekkel ellátták Gesztelyi T.- Havas L.- Németh B.- Tegyey I. Auctores Latini XXIII. Bp. 1990.


Előfeltételek

A szakos kredit lista előírása szerint.


A tárgyra való jelentkezés módja

Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint.


Értékelés

Beszámolók készítése, zárthelyi dolgozatok íratása, a félévi teljesítmény beszámítása.


    

         

    

Az ókori Mediterráneum népei és kultúrái

A tantárgy címe:  
Az ókori Mediterráneum népei és kultúrái
Kódja:  
BTLA104BA
Félév:  
tavaszi
A tárgy típusa:  
előadás
Óraszám/hét:  
2
Kredit érték:  
2
Oktató:  
Gesztelyi Tamás, Havas László
 

A tantárgy leírása

Az előadás célja az ókori Mediterráneum népeinek, kultúráinak, nyelveinek, régészeti emlékeinek áttekintése a Kr. e. 2. évezred és a Kr. u. 1. század közepe közötti időszakban. Ez elsősorban Egyiptomot, Izrael területét, Föníciát, Asszíriát, a Hettita Birodalmat és Perzsiát jelenti. E kultúrák megismerése (melyekben az írás, az irodalom és a különböző művészeti ágak megszülettek) alapot nyújt a klasszikus kultúrák jobb megértéséhez. Különös figyelmet fordítunk tehát ezen kultúrák kölcsönhatására, és arra, hogy a hellenisztikus, majd a római korban hogyan ötvöződtek mindezek az előzmények egy-egy nagy birodalom keretei között részben hasonló, de mégis sokszínű egységgé.

Áttekintés a Mediterráneum indoeurópai népeinek (hettiták, görögök, latinok és italikusok) valamint az etruszkok civilizációtörténetéről, nagy hangsúlyt helyezve a kulturális interferenciák tisztázására. Ez utóbbi kérdéskör természetesen felöleli a zsidó-keresztény kultúra kialakulását és beolvadását is a görög-római világba, valamint kihatását a későbbi európai civilizációs körre.


Ajánlott irodalom

 • A. Rosalie David: Az egyiptomi birodalmak. Bp. 1986. A múlt születése
 • N. Postgate: Az első birodalmak. Bp. 1985. A múlt születése
 • P. R. S. Moorey: Bibliai tájak. Bp.1984. A múlt születése


Kiegészítő anyag

 • A. Giardina (kiad.): Der Mensch der römischen Antike (Frankfurt am Main, 1997.)
 • L. Ciccolini - Ch. Guérin, stb.: Réceptions antiques (Paris, 2006.)
 • G. Filoramo - D. Menozzi kiad.: Storia del Cristianesimo (Bari-Róma, 1997.)


Előfeltételek

A szakos kredit lista előírása szerint.


A tárgyra való jelentkezés módja

Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint.


Értékelés

Kollokvium.


    

         

    

Bevezetés az irodalomtudományba

A tantárgy címe:  
Bevezetés az irodalomtudományba
Kódja:  
Félév:  
őszi / tavaszi
A tárgy típusa:  
előadás
Óraszám/hét:  
2
Kredit érték:  
3
Oktató:  
Oláh Szabolcs
 

A tantárgy leírása

Az alapozó képzés tantárgya az alábbi témaköröket érinti: Természettudományok és szellemtudományok. Az irodalomtudomány tárgya, viszonya az elmélettel, szerepe az egyetemi képzésben. Az esztétikai racionalitás kérdései: a hallható és látható ritmus, a műforma, a tipográfia, az irodalmi szöveg észlelése. Az irodalom és a kommunikáció médiumai: szóbeliség, írásbeliség, szöveg, kép, mozgókép, színpad, ezek viszonya. Textológia. Filológia. A nyelvi megnyilatkozás diszkurzív rendje: poétika, retorika, stilisztika, topika. Narratívák. Állítás és beszédtett. Beszédhelyzet, performancia, műfaj összefüggése. Alaktani kérdések: a líraolvasás poétikája és a prózapoétika. Drámai szöveg, színpadra vitt szöveg, előadáselemzés. Az "irodalmi" és a "nem irodalmi" megkülönböztetése. Szerzőség, intézményesség, kánon. A valós és a kitalált viszonyáról. Az irodalom szociális szerepe. Élet és irodalom viszonya. Az irodalom élvezete és az ideológia. Olvasótípusok. Az olvasás folyamata, a szövegmegértés szerkezeti mozzanatai, a megcélzott és a teremtett olvasó. A szövegek közötti olvasás. Az idegenségtudomány és a kulturális antropológia irodalomelméleti tanulságai. Irodalom, nyelv, lélektan. Kritika, érték, értékelés, műértelmezés. Az irodalomtörténet elméletei. Irodalomtudományi iskolák. Kiemelten foglalkozunk a könyvtárhasználat kérdéseivel, az irodalomtudomány és informatika közötti kapcsolattal, valamint azzal, hogy kultúratudományi és médiatudományi szempontból milyen szerepet tölt be az irodalomtudomány a társadalom ismeretében.


Ajánlott irodalom

 • Bokay A.: Irodalomtudomány a modern és a posztmodern korban, Budapest, 1997.
 • A strukturalizmus után: szerk. Szili J., Budapest, 1992.
 • Struktúra, jelentés, érték. A cseh és a lengyel strukturalizmus az irodalomtudományban, szerk. Bojtár Endre, Budapest, 1988.
 • R. Wellek - A. Warren: Az irodalom elmélete, Budapest, 1972.
 • Thienemann T.: Irodalomtörténeti alapfogalmak, Pécs, 1931.


A tantárgyért felelős oktató

Szirák Péter


Akkreditált oktatói

Dobos István, Oláh Szabolcs, Szirák Péter, S. Varga Pál    

         

    

Bölcsész latin I.

A tantárgy címe:  
Bölcsész latin I.
Kódja:  
BTLA405BA
Félév:  
őszi
A tárgy típusa:  
szeminárium
Óraszám/hét:  
2
Kredit érték:  
3
Oktató:  
M. Nagy Ilona
 

A tantárgy leírása

A tárgy olyan bevezetést nyújt a latin nyelv tanulásába, amely elsősorban a bölcsész szakok igényeit szolgálja ki, s amelyet a hallgató továbbfejleszthet, közvetlenül kapcsolódhat például a minor latin vonal óráihoz (s így egyetemi tanulmányi ideje alatt felkészülhet latinból nyelvvizsgára is). Tematika: A latin írás és kiejtés szabályai: a hagyományos és a restituált kiejtés. A latin nyelvtan főbb alaktani kategóriáinak elsajátítása: declinatiók, coniugatiók (az indicativusi igeidők), melléknevek fokozása. A tárgy keretében kiemelt szerepet kap a latin szókincs tanulmányozása, a bölcsésztanulmányok szempontjából legfontosabb terminus technicusok és műveltségszók megismerése. Egy év alatt kb. 800-1000 szó aktív ismeretét célozzuk meg speciális módszerrel, amely arra épít, hogy a latin nyelv a híd szerepét tölti be a modern nyelvek latin eredetű szókincséhez. Ezzel a tárgy a nyelvtanulási képességet általában is fejleszti. A grammatika és szókincs mellett rövid konstruált szövegek olvasása; alapfokú művelődéstörténeti ismeretek a latin nyelv használatáról illetve az ókorról. Közmondások, szállóigék gyűjtése.

A lexika tananyag letölthető a Klasszika-filológiai Tanszék honlapjáról (BÖLCSÉSZLATIN alapfokon. Oktatási segédanyag internetes formátumban. Összeállította: M. Nagy Ilona és Tóth Orsolya. Debreceni Egyetem Klasszika-filológiai Tanszéke, 2004. ). Ebben a latin szó mellett megtalálható annak a mai világnyelvekben lévő megfelelői is, így az előzetes modern nyelvismeret jelentősen megkönnyíti a latin szavak memorizálását. Másrészt a megismert latin szót sok esetben konvertálhatjuk modern nyelvi formákká.


Ajánlott irodalom

 • Bölcsészlatin alapfokon. Oktatási segédanyag internetes formátumban. Összeállította: M. Nagy I. és Tóth O. Debreceni Egyetem Klasszika-filológiai Tanszéke, 2004.


Előfeltételek

A szakos kredit lista előírása szerint.


A tárgyra való jelentkezés módja

Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint.


Értékelés

Beszámolók készítése, zárthelyi dolgozatok íratása, a félévi teljesítmény beszámítása.


    

         

    

Bölcsész latin II.

A tantárgy címe:  
Bölcsész latin II.
Kódja:  
BTLA406BA
Félév:  
tavaszi
A tárgy típusa:  
szeminárium
Óraszám/hét:  
2
Kredit érték:  
3
Oktató:  
M. Nagy Ilona
 

A tantárgy leírása

A tárgy folytatja a leíró latin nyelvtan alapjainak építését, a szókincs bővítését és ahhoz kapcsolódóan bizonyos művelődéstörténeti ismeretek nyújtását. Tematikája: A coniunctivusi igeidők. A passiv igeragozás. Mondattani ismeretek: a mellékmondati időegyeztetés főbb szabályai, néhány gyakori mellékmondattípus (az ut, cum, quod kötőszók leggyakoribb funkciói). Az igenevek és leggyakoribb szerkezeteik. A latin szókincs további fejlesztése: új szavak aktiv elsajátítása. A szókincsben való tájékozódás képességének fejlesztése (ókori - középkori stb.; irodalmi - vulgáris; mesterséges szóalkotásmódok a terminológia gyarapítására; továbbélés a modern nyelvekben: az ún. eurolatin szókincs stb.). Konstruált szövegek olvasása; közmondások, szállóigék; művelődéstörténeti magyarázatok folyamatosan.


Előfeltételek

A szakos kredit lista előírása szerint.


A tárgyra való jelentkezés módja

Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint.


Értékelés

Beszámolók készítése, zárthelyi dolgozatok íratása, a félévi teljesítmény beszámítása.


    

         

    

Életmód a régi Rómában

A tantárgy címe:  
Életmód a régi Rómában
Kódja:  
BTLA321BA
Félév:  
őszi
A tárgy típusa:  
előadás
Óraszám/hét:  
2
Kredit érték:  
3
Oktató:  
Szekeres Csilla
 

A tantárgy leírása

A jelenkori történettudományban a hagyományos politika-, társadalom-, gazdaságtörténet mellett egyre jelentősebbé válik a korábban meglehetősen elhanyagolt ún. "Alltagsgeschichte", a mindennapok történelmének kutatása. Minél korábbi időkre nyúlunk vissza, ez annál fontosabb a történelmi múlt komplex feltárása szempontjából, az ókor esetében pedig egyenesen nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a ránk maradt szövegeket teljes mértékben megérthessük, az antik Róma emberéhez közel kerülhessünk. A kurzus felöleli a rómaiak életét a születéstől a halálig, ezen belül a legfontosabb témák: a család (a házasság, a válás, a családtagok státusza, a rabszolgák helyzete a családon belül), öltözködés, tisztálkodás (közfürdők), étkezés, hétköznapok és ünnepek, szórakozás, sport, közlekedés, utazás.


Ajánlott irodalom

 • Szepessy T.: A régi Róma napjai. Bp. 1968.
 • Ürögdi Gy.: Róma. Bp. 1969.
 • Ürögdi Gy.: Hogyan utaztak a régi rómaiak? Bp. 1979.
 • Castiglione L.: Pompeji, Herculaneum. Bp. 1979.
 • M. Vickers: A római világ. Helikon 1984.


Előfeltételek

A szakos kredit lista előírása szerint.


A tárgyra való jelentkezés módja

Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint.


Értékelés

Kollokvium.


    

         

    

Eurogörög

A tantárgy címe:  
Eurogörög
Kódja:  
BTLA112BA
Félév:  
őszi
A tárgy típusa:  
szeminárium
Óraszám/hét:  
2
Kredit érték:  
3
Oktató:  
Takács Levente
 

A tantárgy leírása

A görög nyelv helye az indoeurópai nyelvek között. Hatása az európai nyelvekre, különös tekintettel a magyarra. Tudományos szaknyelv. Görög jövevényszavak a magyarban és a latinban. A görög alfabétum. Az ókori görögség nyelvjárásai, írásrendszerei. Az írás fejlődése. Görög szavak átírása. A hangsúly és jelölése, más írásjelek. Nyelvtan: az ο-tövű főnevek, az a-tövű főnevek, az a- és ο-tövű melléknevek, a mássalhangzós tövű főnevek, a praesens imperfectum ind. act., coniunctivus imperfectus, a futurum, a gyenge aoristos ind. act. és med. Egyszerű szövegek olvasása, hozzájuk kapcsolódóan nyelvtani, kultúrtörténeti, irodalmi és történeti kérdések megtárgyalása.


Ajánlott irodalom

 • Györkösy A. - Kerényi K.-né: Görög nyelvkönyv; Budapest, Tankönyvkiadó, 1976.
 • Farkas Z. - Horváth L. - Mayer Gy.: Ógörög olvasó- és gyakorlókönyv; Budapest, Typotex, 1998.


Előfeltételek

A szakos kredit lista előírása szerint.


A tárgyra való jelentkezés módja

Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint.


Értékelés

Beszámolók készítése, zárthelyi dolgozatok íratása, a félévi teljesítmény beszámítása.


    

         

    

Filológiai szeminárium

A tantárgy címe:  
Filológiai szeminárium
Kódja:  
BTLA217BA
Félév:  
tavaszi
A tárgy típusa:  
szeminárium
Óraszám/hét:  
2
Kredit érték:  
2
Oktató:  
Gesztelyi Tamás
 

A tantárgy leírása

Célja: a hallgatók felkészítése szakdolgozatuk megírására. Tárgyát képezheti az antik kultúra valamennyi fontos kérdése, utóélete, hatása az európai kultúrákra. A tervezett témák vagy a római kultúra virágkorára vonatkoznak, vagy valamely tanszéki tudományos program előmozdítására. Emellett a hallgatók olyan maguk választotta témával is foglalkoznak, ami a továbbiakban szakdolgozatuk alapjául szolgál. Ebből egy fejezetet írásban kell elkészíteni a félév folyamán.


Ajánlott irodalom

 • A Bevezetés az ókortudományba sorozat kötetei (I-IV. Debrecen 1996-2001).
 • Hagyományos és számítógépes szakbibliográfiák
 • Az ókortudomány lexikonjai és kézikönyvei


Előfeltételek

A szakos kredit lista előírása szerint.


A tárgyra való jelentkezés módja

Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint.


Értékelés

Beszámolók készítése, zárthelyi dolgozatok íratása, a félévi teljesítmény beszámítása.


    

         

    

Görög auctorolvasás: Sophoklés

A tantárgy címe:  
Görög auctorolvasás: Sophoklés
Kódja:  
BTLA304BA
Félév:  
őszi
A tárgy típusa:  
szeminárium
Óraszám/hét:  
2
Kredit érték:  
3
Oktató:  
Simon Attila
 

A tantárgy leírása

A kurzus célja az, hogy a hallgatók képet kapjanak az antik görög tragédia és színház legfontosabb jellemzőiről, valamint Szophoklész művészetéről. Bevezetésképpen a görög színház legfontosabb jellemzőivel, a tragikus versenyekkel, az előadások szokásrendjével foglalkozunk. Ezek áttekintése után következik a görög tragédia és színház történetének, a tragédia szerkezeti, metrikai, tematikai jellegzetességeinek bemutatása. A bevezető órák után Szophoklész egyes műveit olvassuk el. A hét egészben ránk maradt tragédia mindegyikére egy vagy két órát szánunk, ezeken először a darabokat magyarul értelmezzük, majd pedig minden darabból egy 20-30 soros részletet (a legfontosabb párbeszédeket, hírnök-beszámolókat, szállóigévé vált sorokat) görögül is elolvasunk is interpretálunk.


Tematika

 • Bevezetés 1.: a görög színház
 • Bevezetés 2.: a görög tragédia
 • Aiasz 1.
 • Aiasz 2.
 • Antigoné 1.
 • Antigoné 2.
 • Trakhiszi nők
 • Oidipusz király 1.
 • Oidipusz király 2.
 • Élektra 1.
 • Élektra 2.
 • Philoktétész
 • Oidipusz Kolónoszban 1.
 • Oidipusz Kolónoszban 2.


Ajánlott irodalom

 • Szophoklész Drámái. Osiris, Bp., 2004. (Minden darab, tehát az órán nem tárgyalt Nyomszimatolók is, valamint a magyarázatok.)
 • Szophoklész: Antigoné, Oedipus király. IKON, Bp., 1994. (Matúra klasszikusok.) (Ebből a bevezető részek, valamint a magyarázatok is.)
 • Ritoók Zs. - Sarkady J. - Szilágyi J. Gy.: A görög kultúra aranykora. Gondolat, Bp. 1969. (A görög színházra és a három tragikus szerzőre vonatkozó részek.)
 • Szabó Á.: Szophoklész tragédiái. Gondolat, Bp., 1985.
 • Ritoók Zs.: Antigoné magányossága. Holmi, 1998/10. sz.
 • Simon A.: Oidipusz tragédiája. In: Uő.: Az örök feladat. Csokonai, Debrecen, 2002.


Előfeltételek

A szakos kredit lista előírása szerint.


A tárgyra való jelentkezés módja

Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint.


Értékelés

Beszámolók készítése, zárthelyi dolgozatok íratása, a félévi teljesítmény beszámítása.


    

         

    

Görög irodalom: mű- és szövegelemzés

A tantárgy címe:  
Görög irodalom: mű- és szövegelemzés
Kódja:  
BTLA114BA
Félév:  
tavaszi
A tárgy típusa:  
szeminárium
Óraszám/hét:  
2
Kredit érték:  
3
Oktató:  
Szekeres Csilla
 

A tantárgy leírása

Könnyebb görög szövegek (pl. Xenophón Anabasis vagy Hellénika című műve iskolai használatra átírt, könnyített változatának) olvasása. A tantárgy célja az alapszókincs elsajátítása, a nyelvtani (alaktani) ismeretek megszilárdítása és bővítése. Ez utóbbi magában foglalja az ο- tövű, az a-tövű főnevek és melléknevek, a mássalhagzós tövű főnevek ragozásának, valamint az ω-coniugatio imperfectumi alakjainak (ind. praes. és praet.) gyakoroltatását, valamint új alaktani ismeretekkel való bővítését mind a névszóragozás, mind az igeragozást illetően (a νt-tövű főnevek, a σ-tövű főnevek, az εuς-tövű főnevek, a σ- és u-tövű melléknevek, a melléknévfokozás, a coniunctivus, az instans actio alakjai).


Ajánlott irodalom

 • Györkösy A. - Kerényi K.-né: Görög nyelvkönyv. Budapest 1976.
 • Farkas Z. - Horváth L. - Mayer Gy.: Ógörög olvasó-és gyakorlókönyv, Budapest 1998.
 • Farkas Z. - Horváth L. - Mayer Gy.: Ógörög nyelvtan-és mondattani gyakorlatok. Budapest 2000.
 • Bornemann, E. - Risch, E: Görög nyelvtan. Lexika Tankönyvkiadó 1999.


Előfeltételek

A szakos kredit lista előírása szerint.


A tárgyra való jelentkezés módja

Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint.


Értékelés

Beszámolók készítése, zárthelyi dolgozatok íratása, a félévi teljesítmény beszámítása.


    

         

    

Görög irodalomtörténet

A tantárgy címe:  
Görög irodalomtörténet
Kódja:  
BTLA402BA
Félév:  
őszi / tavaszi
A tárgy típusa:  
előadás
Óraszám/hét:  
2
Kredit érték:  
3
Oktató:  
Havas László
 

A tantárgy leírása

A görög irodalmat főként a későbbi európai irodalmat is meghatározó műfajok kialakulásán és történetén keresztül kívánja taglalni, bemutatva az eposzköltészetet (kiemelten a homérosit, a tanítóköltészetet: főleg Hésiodost; a korai és a kései lírát; a prózát (mindenekelőtt a történetírást és a filozófia ide tartozó vonulatát), illetve a görög tragédiát, valamint a görög ó-, közép- és újkomédiát. Az előadás kitér a görög regény és a korai keresztény irodalom tárgyalására is.


Ajánlott irodalom

 • Mindenekelőtt a Pál J. szerkesztésében megjelent Világirodalom megfelelő fejezeteire, illetve az ott megadott további magyar nyelvű irodalomra épül.


Előfeltételek

A szakos kredit lista előírása szerint.


A tárgyra való jelentkezés módja

Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint.


Értékelés

Kollokvium.


    

         

    

Görög művészet

A tantárgy címe:  
Görög művészet
Kódja:  
BTLA201BA
Félév:  
őszi
A tárgy típusa:  
előadás
Óraszám/hét:  
2
Kredit érték:  
3
Oktató:  
Gesztelyi Tamás
 

A tantárgy leírása

Az előadás célja a görög művészet fő törekvéseinek, stíluskorszakainak és legfontosabb emlékeinek bemutatása, megismertetése és értelmezése:

 • a krétai és a mykénéi előzmények
 • az újrakezdés: a geometrikus művészet
 • keleti technikák és formák hatása: az orientalizáló művészet
 • a sajátosan görög művészeti ágak és műfajok megteremtése: az archaikus művészet
 • a klasszikus művészet kezdetei: a szigorú stílus
 • az érett klasszikus művészet: Periklés kora
 • az illúziók felé fordulás a késő klasszikus művészetben és az új utak keresése
 • prakticizmus, tematikai és stilisztikai sokszínűség a hellenisztikus művészetben


Ajánlott irodalom

 • A művészet története sorozat 2. kötete. Az antik világ. Az eredetileg spanyol kiadvány magyar változatának főszerkesztője Aradi N. Bp. 1986.
 • Castiglione L.: Görög művészet. Bp. 1968.
 • Castiglione L.: Hellénisztikus művészet. Bp. 1980.
 • Ritoók Zs. - Sarkady J. - Szilágyi J. Gy.: A görög kultúra aranykora. Bp. 1984. (A művészetre vonatkozó fejezetek.)
 • Szilágyi J. Gy.: A görög művészet világa. I-II. (Válogatás a korabeli írott forrásokból.) Bp. 1962.
 • CD-ROM a görög művészethez. Debrecen, Klasszika-filológiai Tanszék, 2006. (mely elérhető a félév utolsó óráján)


Előfeltételek

A szakos kredit lista előírása szerint.


A tárgyra való jelentkezés módja

Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint.


Értékelés

Kollokvium.


    

         

    

Görög nyelv I.

A tantárgy címe:  
Görög nyelv I.
Kódja:  
BTLA113BA
Félév:  
tavaszi
A tárgy típusa:  
szeminárium
Óraszám/hét:  
2
Kredit érték:  
3
Oktató:  
Takács Levente
 

A tantárgy leírása

Nyelvtan: a νt-tövű főnevek, a σ-tövű főnevek, az εuς-végű főnevek, a σ- és u-tövű melléknevek; a magánhangzós tövű igék imperfecta actioja. Szövegfordítás, a szövegekben szereplő nyelvi jelenségek tudatosítása, részben a latin nyelvi ismeretek segítségével. Az olvasmányokhoz kapcsolódó irodalom- és kultúrtörténeti ismeretek leírása.


Ajánlott irodalom

 • Györkösy A. - Kerényi K.-né: Görög nyelvkönyv; Budapest, Tankönyvkiadó, 1976.
 • Farkas Z. - Horváth L. - Mayer Gy.: Ógörög olvasó- és gyakorlókönyv; Budapest, Typotex, 1998.


Előfeltételek

A szakos kredit lista előírása szerint.


A tárgyra való jelentkezés módja

Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint.


Értékelés

Beszámolók készítése, zárthelyi dolgozatok íratása, a félévi teljesítmény beszámítása.


    

         

    

Görög nyelv II.

A tantárgy címe:  
Görög nyelv II.
Kódja:  
BTLA203BA
Félév:  
őszi
A tárgy típusa:  
szeminárium
Óraszám/hét:  
2
Kredit érték:  
3
Oktató:  
Takács Levente
 

A tantárgy leírása

Nyelvtan: i- és u-tövű főnevek, a személyes névmás ragozása, az adverbiumok; az optativus, az aoristos és futurum passivi, az imperativus, és a létige ragozása. Az olvasmányokhoz tartozó nyelvtani anyag előadása, gyakoroltatása feladatokon keresztül. Olvasmányok fordíttatása; a bennük szereplő nyelvi jelenségek tudatositása a latin nyelvi ismeretek segítségével. A szövegekhez kapcsolódó irodalom- és kultúrtörténeti, régiségtani ismeretek átadása.


Ajánlott irodalom

 • Györkösy A. - Kerényi K.-né: Görög nyelvkönyv; Budapest, Tankönyvkiadó, 1976.
 • Farkas Z. - Horváth L. - Mayer Gy.: Ógörög olvasó- és gyakorlókönyv; Budapest, Typotex, 1998.
 • Bornemann, E. - Risch, E.: Görög nyelvtan; Lexika Tankönyvkiadó, 1999. (Forditotta: Mayer Péter.)


Előfeltételek

A szakos kredit lista előírása szerint.


A tárgyra való jelentkezés módja

Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint.


Értékelés

Beszámolók készítése, zárthelyi dolgozatok íratása, a félévi teljesítmény beszámítása.


    

         

    

Görög nyelv III.

A tantárgy címe:  
Görög nyelv III.
Kódja:  
BTLA204BA
Félév:  
tavaszi
A tárgy típusa:  
szeminárium
Óraszám/hét:  
2
Kredit érték:  
3
Oktató:  
Takács Levente
 

A tantárgy leírása

Nyelvtan: az általános kérdő és vonatkozó névmás ragozása, az első négy tőszámnév ragozása, a perfectum, az act. és med. erős aoristos alakjai, a μi-végű igék. A nyelvtani anyag előadása, elsajátítása gyakorló feladatok és az olvasmányokban előforduló jelenségek révén. Az olvasmányok fordíttatása. Kiemelt hangsúlyt kap a latin nyelvi ismeretekre való építkezés.


Ajánlott irodalom

 • Györkösy A. - Kerényi K.-né: Görög nyelvkönyv; Budapest, Tankönyvkiadó, 1976.
 • Farkas Z. - Horváth L. - Mayer Gy.: Ógörög olvasó- és gyakorlókönyv; Budapest, Typotex, 1998.
 • Farkas Z. - Horváth L. - Mayer Gy.: Ógörög nyelvtan és mondattani gyakorlatok; Budapest, Typotex, 2000.
 • Bornemann, E. - Risch, E.: Görög nyelvtan; Lexika Tankönyvkiadó, 1999. (Forditotta: Mayer Péter.)
 • Déri, B. - Hanula G.: Újszövetségi görög nyelvkönyv; Argumentum, 2000.


Előfeltételek

A szakos kredit lista előírása szerint.


A tárgyra való jelentkezés módja

Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint.


Értékelés

Beszámolók készítése, zárthelyi dolgozatok íratása, a félévi teljesítmény beszámítása.


    

         

    

Görög nyelv IV.

A tantárgy címe:  
Görög nyelv IV.
Kódja:  
BTLA302BA
Félév:  
őszi
A tárgy típusa:  
szeminárium
Óraszám/hét:  
2
Kredit érték:  
3
Oktató:  
Takács Levente
 

A tantárgy leírása

Görög szerzők eredeti szövegeiből vett szemelvények olvastatása elsősorban történetírók (Polybios, Diodoros, Plutarchos), Homéros és a drámaírók szövegeiből a modern szövegkiadások alapján. Az adott szövegek nyelvi, nyelvtani elemzése. A szövegek értelmezéséhez szükséges irodalomtörténeti és egyéb háttérismeretek átadása.


Ajánlott irodalom

 • Györkösy A. - Kerényi K.-né: Görög nyelvkönyv; Budapest, Tankönyvkiadó, 1976.
 • Farkas Z. - Horváth L. - Mayer Gy.: Ógörög olvasó- és gyakorlókönyv; Budapest, Typotex, 1998.
 • Déri, B. - Hanula G.: Újszövetségi görög nyelvkönyv; Argumentum, 2000.


Előfeltételek

A szakos kredit lista előírása szerint.


A tárgyra való jelentkezés módja

Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint.


Értékelés

Beszámolók készítése, zárthelyi dolgozatok íratása, a félévi teljesítmény beszámítása.


    

         

    

Görög nyelvtan

A tantárgy címe:  
Görög nyelvtan
Kódja:  
BTLA203BA
Félév:  
őszi
A tárgy típusa:  
szeminárium
Óraszám/hét:  
2
Kredit érték:  
3
Oktató:  
Szekeres Csilla
 

A tantárgy leírása

A tantárgy célja az első két szemeszterben elsajátított nyelvtani (alaktani) ismeretek (az ο- tövű, az a-tövő főnevek és melléknevek, a mássalhagzós tövű főnevek ragozása, a νt-tövű főnevek, a σ-tövű főnevek, az εuς-tövű főnevek, a σ- és u-tövű melléknevek, a melléknévfokozás, az ω-coniugatio imperfectumi alakjai (ind. praes. és praet.) a coniunctivus, az instans actio alakjai) példamondatokon való gyakoroltatása, megszilárdítása és újabb alaktani ismeretekkel való bővítése: a személyes névmás ragozása, az adverbiumok, az optativus, az aoristos és futurum passivi, a μi-végű és a νuμi-végű igék.


Ajánlott irodalom

 • Farkas Z. - Horváth L. - Mayer Gy.: Ógörög nyelvtan és mondattani gyakorlatok; Budapest, Typotex, 2000.
 • Bornemann, E. - Risch, E.: Görög nyelvtan; Lexika Tankönyvkiadó, 1999. (Forditotta: Mayer Péter.)


Előfeltételek

A szakos kredit lista előírása szerint.


A tárgyra való jelentkezés módja

Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint.


Értékelés

Beszámolók készítése, zárthelyi dolgozatok íratása, a félévi teljesítmény beszámítása.


    

         

    

Görög-római mitológia

A tantárgy címe:  
Görög-római mitológia
Kódja:  
BTLA111BA
Félév:  
őszi
A tárgy típusa:  
előadás
Óraszám/hét:  
2
Kredit érték:  
3
Oktató:  
Gesztelyi Tamás
 

A tantárgy leírása

Az előadás célja az antik kultúrában meghatározó szerepet játszó istenvilág, mítoszok, hőstörténetek megismertetése, ami nélkülözhetetlen feltétel a kor irodalmi és képzőművészeti alkotásainak megértéséhez.

A mítosz fogalma, eredete, fejlődése és jelentősége az emberi civilizáció kialakulásában. Vallás és mítosz viszonya. A mitológia irodalmi, képzőművészeti és régészeti forrásai, kutatásának módszerei és irányzatai.

A világ keletkezése (kozmogónia) és az istenek születése (theogónia): Titánok, Gigasok. Az olymposi rend kialakulása: a 12 olymposi isten, Hadés-Persephoné, Dionysos, Héraklés. Az említett istenek feladatkörei és legfontosabb mítoszai. A róluk szóló leírások (Hésiodos, Ovidius, Apollodóros), leggyakoribb görög és latin jelzőik; ábrázolási típusaik és jellemző attribútumaik.

A thébai és trójai mondakör: a fontosabb hősök és események, a róluk szóló irodalmi művek és képzőművészeti alkotások.

Az antik mitológia hatása a kereszténységre, az európai irodalomra és képzőművészetre.


Ajánlott irodalom

 • Kerényi K.: Görög mitológia. Bp. 1977.
 • G. S. Kirk: A mítosz. Holnap Kiadó, Bp. 1993.
 • Trencsényi Waldapfel I.: Mitológia. Bp. 1974.
 • CD-ROM a görög-római mitológiához. Debrecen, Klasszika-filológiai Tanszék, 2006. (mely elérhető a félév utolsó óráján)


Előfeltételek

A szakos kredit lista előírása szerint.


A tárgyra való jelentkezés módja

Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint.


Értékelés

Kollokvium.


    

         

    

Informatika

A tantárgy címe:  
Informatika
Kódja:  
BTLA102BA
Félév:  
őszi / tavaszi
A tárgy típusa:  
szeminárium
Óraszám/hét:  
2
Kredit érték:  
2
Oktató:  
Takács Levente vagy mb. előadó
 

A tantárgy leírása

Az információ megőrzésének és tárolásának áttekintése a homéroszi eposzoktól az Internetig. Informatikai alapfogalmak. A szövegszerkesztés alapjai. MS Word, Powerpoint programok használata. Ókori tárgyú CD-ROM-ok kezelése, használata. Internetes keresőprogramok. Könyvtárak, katalógusok, folyóiratok a világhálón. Antikvitáshoz kapcsolódó egyéni projektek összeállítása.


Ajánlott irodalom

 • Forisek P.: A hálózat használata az ókortudományok területén; NIIF Információs füzetek I.12.10, Budapest, 2000.
 • E. Mawdsley: Számítógép a történettudományban; Budapest, 1996.


Előfeltételek

A szakos kredit lista előírása szerint.


A tárgyra való jelentkezés módja

Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint.


Értékelés

Beszámolók készítése, zárthelyi dolgozatok íratása, a félévi teljesítmény beszámítása.


    

         

    

Késő antik görög filozófiai és teológiai szövegek

A tantárgy címe:  
Késő antik görög filozófiai és teológiai szövegek
Kódja:  
BTLA303BA
Félév:  
tavaszi
A tárgy típusa:  
szeminárium
Óraszám/hét:  
2
Kredit érték:  
3
Oktató:  
Bugár István
 

A tantárgy leírása

A kurzuson a késő antik filozófia- és vallástörténet területéről olvasunk szövegeket. A válogatásban szem előtt tartom, hogy szintaktikailag és szókincs tekintetében viszonylag egyszerűbb irodalmi anyaggal foglalkozzunk, amely azonban kellő bepillantást enged a kor filozófiai és teológiai életébe. A hallgatók a szövegeket otthon dolgozzák fel nyelvileg, az órán a nyelvi megbeszélés mellett a filozófia- illetve vallástörténeti háttéranyaggal ismerkednek meg. A terítékre kerülő szövegek corpusa: IV. századi homíliák és levelek, Órigenész homíliái, Corpus Hermeticum, Epiktétosz, Szextosz Empeirikosz, Marcus Aurelius, Plótinosz, Porphüriosz, Proklosz - mely szerzők közül a hallgatók felkészültségének megfelelően válogatunk.


Előfeltételek

A szakos kredit lista előírása szerint.


A tárgyra való jelentkezés módja

Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint.


Értékelés

Beszámolók készítése, zárthelyi dolgozatok íratása, a félévi teljesítmény beszámítása.


    

         

    

Kommunikáció

A tantárgy címe:  
Kommunikáció
Kódja:  
Félév:  
őszi / tavaszi
A tárgy típusa:  
előadás
Óraszám/hét:  
2
Kredit érték:  
2
Oktató:  
Havas László vagy mb. előadó
 

A tantárgy leírása

A szövegtörténet és a szövegkritika kapcsán a szakterület háromtényezős bemutatásra kerül, figyelembe véve az alkotót, a másolót és a mindenkori olvasót. Az így megvalósuló élő szöveg érthető módon van kitéve az állandó változásnak és a meg-megújuló értelmezésnek. Ennek megállapítása a rögzített szöveghagyományozódás révén állapítható meg, amennyiben a létrejövő torzulások és hibák számos különféle okkal magyarázhatóak a szöveg fentebb jelzett tényezőinek megfelelően. Az előadás bemutatja a napjainkban módszertani szempontból alapvető sztemmatikus, kombinatórikus eljárásokat, valamint az ezekre is építő számítógépes módszereket, programokat.


Ajánlott irodalom

 • Havas L. - Tegyey I. szerk.: Bevezetés az ókortudományba I. (Debrecen, 1995.)


Előfeltételek

A szakos kredit lista előírása szerint.


A tárgyra való jelentkezés módja

Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint.


Értékelés

Kollokvium.


    

         

    

Könyvtárismeret

A tantárgy címe:  
Könyvtárismeret
Kódja:  
BTLA101BA
Félév:  
őszi
A tárgy típusa:  
előadás
Óraszám/hét:  
2
Kredit érték:  
2
Oktató:  
Havas László
 

A tantárgy leírása

Felvázolja a klasszika-filológia és az ókortudomány fogalmát, különös tekintettel a szövegtörténetre és a szövegkritikára. Kiemeli a szöveg jelentőségét és szerepét az antik társadalomban, a szövegrögzítés módozatait és időbeli változásait. A feliratos rögzítés mellett a fő hangsúly a szövegek tekercs, illetve kódex formájában történő rögzítésére helyeződik. A vizsgálat középpontjában a jelentős kódexanyaggal rendelkező könyvtárak, papiruszgyűjtemények bemutatása áll, részletesen tárgyalásra kerülnek a hazai és külföldi könyvtárakkal létesíthető különféle kapcsolatteremtési lehetőségek.


Ajánlott irodalom

 • Havas L. - Tegyey I. szerk.: Bevezetés az ókortudományba I. (Debrecen, 1995.)


Előfeltételek

A szakos kredit lista előírása szerint.


A tárgyra való jelentkezés módja

Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint.


Értékelés

Kollokvium, ami zárthelyi dolgozattal is helyettesíthető.


    

         

    

Latin egyszerű mondattan

A tantárgy címe:  
Latin egyszerű mondattan
Kódja:  
BTLA118BA
Félév:  
tavaszi
A tárgy típusa:  
szeminárium
Óraszám/hét:  
2
Kredit érték:  
3
Oktató:  
M. Nagy Ilona
 

A tantárgy leírása

A tárgy keretében az egyszerű mondatot felépítő mondatrészeket és szószerkezeteket tekintjük át. A rendszeres áttekintéssel párhuzamosan egyszerű mondatok fordítása latinról magyarra és magyarról latinra (retroversio).


Tematika

 • A mondat fő részei: az alany (subiectum) és állítmány (praedicatum); ezek fajtái, kifejezésmódjai, egyeztetésük kérdései
 • A jelző fajtái, specifikus esetei (attributum praedicativum, appositio praedicativa) , egyeztetése
 • Az esettani rendszerezés (syntaxis casuum) hagyománya; a puszta esetalakkal és a praepositiós névszóval kifejezett határozók viszonya; esetragos forma mint igevonzat
 • A függő esetek (accusativus, dativus, genitivus, ablativus) mondattani funkciói
 • Egyszerű és összetett mondat határán: az igeneves szerkezetek (nom. cum inf., acc. cum inf., participium coniunctum, ablativus absolutus, gerundivumos szerkezet)


Előfeltételek

A szakos kredit lista előírása szerint.


A tárgyra való jelentkezés módja

Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint.


Értékelés

Beszámolók készítése, zárthelyi dolgozatok íratása, a félévi teljesítmény beszámítása.


    

         

    

Latin fordítástechnikai gyakorlatok

A tantárgy címe:  
Latin fordítástechnikai gyakorlatok
Kódja:  
BTLA212BA
Félév:  
tavaszi
A tárgy típusa:  
szeminárium
Óraszám/hét:  
2
Kredit érték:  
3
Oktató:  
M. Nagy Ilona
 

A tantárgy leírása

A tárgy foglalkozik a mondatok nagyobb egységekké szerveződésének kérdéseivel s emellett kiemelt figyelmet szentel a fordítás problémáinak. Folyamatosan: mondatelemzési és fordítási gyakorlatok a többszörösen összetett mondatok magyarról latinra való fordítási készségének megszilárdítására. Eredeti mondatok az aranykori prózából és műfordításaik mondattani szempontú elemzése: ismeretlen szöveg fordításában való készség fejlesztése.


Tematika

 • Az alárendelt mondatok függőségi viszonyai a többszörösen összetett mondatban
 • Speciális esetek: a feltételes mondat függése aci. szerkezetttől és coniunctivusos mellékmondattól
 • Az egyes mondatfajták a függő beszédben (oratio obliqua)
 • A relativ mondatkapcsolás
 • A mondatátszövődés
 • A mellérendelt összetett mondatok


Előfeltételek

A szakos kredit lista előírása szerint.


A tárgyra való jelentkezés módja

Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint.


Értékelés

Beszámolók készítése, zárthelyi dolgozatok íratása, a félévi teljesítmény beszámítása.


    

         

    

Latin leíró nyelvtan (alaktan)

A tantárgy címe:  
Latin leíró nyelvtan (alaktan)
Kódja:  
BTLA117BA
Félév:  
őszi
A tárgy típusa:  
szeminárium
Óraszám/hét:  
2
Kredit érték:  
3
Oktató:  
M. Nagy Ilona
 

A tantárgy leírása

A tárgy célja a latin leíró alaktan rendszeres áttekintése és alkalmazásának készség fokára való fejlesztése. Szófajok szerint tagolva megismertet az alaktani rendszer általános kategóriáival és értelmezi a hozzájuk fűződő nyelvtani terminológiát, valamint rámutat annak a modern grammatikai terminológiában továbbélő elemeire is.


Tematika

 • Ragozható és nem ragozható szófajok
 • A névszó (nomen): a genus, casus, numerus fogalma, szabályos és rendhagyó kategóriái
 • A névszótövek és a névszóragozás (declinatio) kérdései
 • A melléknév, a névmás és a számnév
 • A névmási ragozás
 • A melléknevek fokozása
 • Az adverbiumok és praepositiók alaktani vonatkozásai
 • Az ige (verbum) alakja: (finitum és infinitum)
 • Az ige (verbum) meghatározó kategóriái: a genus, actio, modus, tempus, numerus
 • Az igető és az igeragozás (coniugatio) kérdései
 • Az igenevek: az infinitivus, participium, gerundium, supinum fogalma és alaki sajátságai.


Előfeltételek

A szakos kredit lista előírása szerint.


A tárgyra való jelentkezés módja

Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint.


Értékelés

Beszámolók készítése, zárthelyi dolgozatok íratása, a félévi teljesítmény beszámítása.


    

         

    

Latin összetett mondattan

A tantárgy címe:  
Latin összetett mondattan
Kódja:  
BTLA211BA
Félév:  
őszi
A tárgy típusa:  
szeminárium
Óraszám/hét:  
2
Kredit érték:  
3
Oktató:  
M. Nagy Ilona
 

A tantárgy leírása

A tantárgy leírása: A tárgy áttekintést ad az összetett mondat fajtáiról (alárendelt, mellérendelt) és ahhoz kapcsolódva azok fordításának problémáival is foglalkozik. Központi témája az alárendelt összetett mondat. Először megismertet az alárendelt mondatok mód- és időhasználatának általános elveivel és szabályaival (consecutio temporum). Ezután a kötőszók szerinti csoportosításban sorra veszi az egyes mellékmondatfajtákat. Kötőszó nélküli mellékmondat: a függő kérdés. Az alárendelő kötőszókkal bevezetett mondatok funkciói (ut, quominus, quin, quod, cum, dum, donec, dummodo, ubi, postquam, antequam, priusquam, si, vonatkozó névmások). Nyelvtani gyakorlatok a kötőszó- és módhasználat köréből. Eredeti mondatok és műfordításaik elemzése, valamint retroversio folyamatosan.


Előfeltételek

A szakos kredit lista előírása szerint.


A tárgyra való jelentkezés módja

Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint.


Értékelés

Beszámolók készítése, zárthelyi dolgozatok íratása, a félévi teljesítmény beszámítása.


    

         

    

Latin szövegolvasás I.

A tantárgy címe:  
Latin szövegolvasás I.
Kódja:  
BTLA115BA
Félév:  
őszi
A tárgy típusa:  
szeminárium
Óraszám/hét:  
2
Kredit érték:  
3
Oktató:  
Takács Levente
 

A tantárgy leírása

A szövegolvasások célja antik szerzők eredeti szövegeiből vett szemelvényeken tanulmányozni és tudatosítani az ismert nyelvtani jelenségeket, fejleszteni a lexikát. A szövegbázis: Cornelius Nepos, Phaedrus, Valerius Maximus. A szövegolvasás során alkalom kínálkozik a szemelvényekhez kapcsolódó műfaji és művelődéstörténeti kérdések rövid tárgyalására.


Előfeltételek

A szakos kredit lista előírása szerint.


A tárgyra való jelentkezés módja

Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint.


Értékelés

Beszámolók készítése, zárthelyi dolgozatok íratása, a félévi teljesítmény beszámítása.


    

         

    

Latin szövegolvasás II.

A tantárgy címe:  
Latin szövegolvasás II.
Kódja:  
BTLA116BA
Félév:  
tavaszi
A tárgy típusa:  
szeminárium
Óraszám/hét:  
2
Kredit érték:  
3
Oktató:  
Szekeres Csilla
 

A tantárgy leírása

Latin szövegek (pl. Apuleius, Cicero, Cornelius Nepos, Gellius, Phaedrus, Plinius minor, Suetonius, Valerius Maximus műveiből vett részletek) feldolgozása olyan nyelvi készségek megszerzése céljából, mint az alapvető szókincs aktív és passzív elsajátítása, a már meglévő grammatikai ismeretek elmélyítése, bővítése főként a leggyakoribb mondattípusok elemzésével, gyakoroltatásával A kurzus végső célja, hogy a hallgatók képessé váljanak latin szövegek önálló, szótárhasználat nélküli megértésére és nyelvi elemzésére. (Ez utóbbi a hagyományos módszereken kívül tartalmazhatja a modern nyelvészeti analízis latinra alkalmazható elemeit is.) A választott szövegek ugyanakkor bevezetésként szolgálnak a római irodalom, történelem és vallástörténet tanulmányozásához.


Előfeltételek

A szakos kredit lista előírása szerint.


A tárgyra való jelentkezés módja

Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint.


Értékelés

Beszámolók készítése, zárthelyi dolgozatok íratása, a félévi teljesítmény beszámítása.


    

         

    

Látványosságok és szórakoztatás az ókorban

A tantárgy címe:  
Látványosságok és szórakoztatás az ókorban
Kódja:  
BTLA322BA
Félév:  
tavaszi
A tárgy típusa:  
előadás
Óraszám/hét:  
2
Kredit érték:  
3
Oktató:  
Szekeres Csilla
 

A tantárgy leírása

A látványosságok központi szerepet töltöttek be az ókori emberek, különösképpen a rómaiak életében. Mindemellett aligha lehet túlbecsülni hatásukat a politikára, s mivel megrendezésük óriási költségeket emésztett fel és rengeteg embert foglalkoztatott, szerves részét képezték a birodalom gazdasági életének is. A kurzus az egyes látványosságok vizsgálatán túl foglalkozik azok esetleges vallási gyökerével, az ókori kultúrában betöltött szerepével, valamint társadalmi, gazdasági, politikai, katonapolitikai, pszichológiai aspektusaival is. Az irodalmi forrásokon kívül elemzi a képzőművészeti és a régészeti emlékeket. A tantárgy tematikája: az ókori görög színház (eredete, a darabok megrendezésének és előadásának módja, a színház épülete, felszerelése, díszletek, technikai megoldások stb.), a római színház (az előbbi szempontok szerint, összevetve a görög színházzal), az olympiai játékok, az agón, a gladiátorviadalok és a kocsiversenyek (beleértve a helyszínül szolgáló amphitheatrum és circus építményeit is).


Ajánlott irodalom

 • Ritoók Zs.: Színház és stadion. Bp. 1968.
 • R. Auguet: Kegyetlenség és civilizáció. A római játékok. Budapest 1978. (Cruauté et civilisation. Les jeux Romains. Paris 1970.)
 • Horváth I. K.: A római birodalom színházi élete. in: A színház világtörténete. I, Budapest 1986, 73-93.
 • W. Tarnowski: Gladiátorok. Tesloff és Baliton 1991.
 • Németh Gy.: Ókori játékok könyve. Pesti Szalon 1994.


Előfeltételek

A szakos kredit lista előírása szerint.


A tárgyra való jelentkezés módja

Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint.


Értékelés

Kollokvium.


    

         

    

Római és latin irodalom (mű- és szövegelemzés)

A tantárgy címe:  
Római és latin irodalom (mű- és szövegelemzés)
Kódja:  
BTLA216BA
Félév:  
őszi
A tárgy típusa:  
szeminárium
Óraszám/hét:  
2
Kredit érték:  
2
Oktató:  
Havas László
 

A tantárgy leírása

A szövegelemzések elsősorban a latin szövegek retorikus megalkotására ill. így kialakuló jellemzőire kívánják fölhívni a figyelmet, utalva az ilyen jellegű szövegalkotás mai elvárásaira, azaz aktualitására. A retorikus stílus különféle válfajai a legjobban Cicero különböző műfajokhoz és műformákhoz kapcsolódó eltérő megoldásai révén mutatható be, s ennek megfelelően az elemzések középpontjában mindenek előtt a cicerói életmű áll a maga összetettségében. (retorikai művek, filozófiai alkotások, szónoki beszédek, levelek, sőt költői alkotások)

Szorosan kapcsolódik a retorikához az antik történetírás is, amelynek ilyen jellegű bemutatása igencsak fontos szempont. Az antikvitásban közel áll a prózához a mese, vagy fabula, amelyet azért kell részletesebben taglalni, mert amúgy a nyelvoktatásból kimaradnak a Phaedrus-szövegek, ám ugyanakkor ezek a középiskolai oktatásban joggal kapnak fontos szerepet.


Ajánlott irodalom

 • Auctores Latini Cicero-kötetei (Havas L., Maróti E., stb. munkái)
 • Elméleti szempontból fontos támpontot nyújt Pál J. szerk. Világirodalom (Budapest, 2005.)


Előfeltételek

A szakos kredit lista előírása szerint.


A tárgyra való jelentkezés módja

Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint.


Értékelés

Beszámolók készítése, zárthelyi dolgozatok íratása, a félévi teljesítmény beszámítása.


    

         

    

Római irodalomtörténet I.

A tantárgy címe:  
Római irodalomtörténet I.
Kódja:  
BTLA403BA
Félév:  
őszi
A tárgy típusa:  
szeminárium
Óraszám/hét:  
2
Kredit érték:  
2
Oktató:  
Havas László
 

A tantárgy leírása

A római irodalom történetét mindenekelőtt a későbbi európai- és világirodalomra meghatározó hatást gyakorló irodalmi műfajok alapján mutatja be. Először az elbeszélő műnemet taglalva (az eposz, főleg Vergilius; a történetírás, regény, mese, önéletírás), majd a drámai műfajt mutatva be (comoedia: Plautus, Terentius, tragoedia: Ovidius, Seneca és mások).


Ajánlott irodalom

 • Mindenekelőtt a Pál J. szerkesztésében megjelent Világirodalom megfelelő fejezeteire, illetve az ott megadott további magyar nyelvű irodalomra épül.


Előfeltételek

A szakos kredit lista előírása szerint.


A tárgyra való jelentkezés módja

Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint.


Értékelés

Beszámolók készítése, zárthelyi dolgozatok íratása, a félévi teljesítmény beszámítása.


    

         

    

Római irodalomtörténet II.

A tantárgy címe:  
Római irodalomtörténet II.
Kódja:  
BTLA404BA
Félév:  
tavaszi
A tárgy típusa:  
előadás
Óraszám/hét:  
2
Kredit érték:  
2
Oktató:  
Havas László
 

A tantárgy leírása

A római irodalom történetét mindenekelőtt a későbbi európai- és világirodalomra meghatározó hatást gyakorló irodalmi műfajok alapján mutatja be. Először a lírát értékeli (korai latin költészet, Catullus, Horatius, az elégikusok és Ovidius, valamint a kései latin líra), azután kitér a didaktikus irodalmi formák bemutatására (tanítóköltemény: főleg Lucretius; értekezések és dialógusok, főleg Cicero és Seneca filozófiai és retorikai munkái.) Hely jut a félig irodalmi műformák értékelésére is: levelek, szónoki alkotások (Cicero, Seneca, ifj. Plinius)


Ajánlott irodalom

 • Mindenekelőtt a Pál J. szerkesztésében megjelent Világirodalom megfelelő fejezeteire, illetve az ott megadott további magyar nyelvű irodalomra épül.


Előfeltételek

A szakos kredit lista előírása szerint.


A tárgyra való jelentkezés módja

Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint.


Értékelés

Kollokvium.


    

         

    

Római művészet

A tantárgy címe:  
Római művészet
Kódja:  
BTLA202BA
Félév:  
tavaszi
A tárgy típusa:  
előadás
Óraszám/hét:  
2
Kredit érték:  
3
Oktató:  
Gesztelyi Tamás
 

A tantárgy leírása

Az előadás célja a római művészet fő törekvéseinek, korszakainak és legfontosabb emlékeinek bemutatása, megismertetése és értelmezése:

 • az etruszk művészet kialakulása és virágkora, az archaikus Róma
 • késő etruszk-kori római művészet
 • a római kultúra virágkora: késő köztársaságkori, kora császárkori művészet, a művészet a hatalom szolgálatában
 • a római birodalom fénykora: monumentális építészet, urbanizáció, triumphalis művészet, magánművészet, provinciák művészete
 • eszmei és ideológiai változások a késő antik, kora keresztény művészetben


Ajánlott irodalom

 • A művészet története sorozat 2. kötete. Az antik világ. Az eredetileg spanyol kiadvány magyar változatának főszerkesztője Aradi N. Bp. 1986.
 • Castiglione L.: Római művészet. Bp. 1971.
 • Castiglione L.: A római művészet világa. Az ősidőktől Augustusig. (Válogatás a korabeli írott forrásokból.) Bp. 1974.
 • CD-ROM a római művészethez. Debrecen, Klasszika-filológiai Tanszék, 2006.
 • J. Reich: Az ősi Itália. A múlt születése sorozat. Bp. 1979.


Előfeltételek

A szakos kredit lista előírása szerint.


A tárgyra való jelentkezés módja

Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint.


Értékelés

Kollokvium.


    

         

    

Szemelvények a klasszikus kor görög irodalmából

A tantárgy címe:  
Szemelvények a klasszikus kor görög irodalmából
Kódja:  
BTLA206BA
Félév:  
tavaszi
A tárgy típusa:  
szeminárium
Óraszám/hét:  
2
Kredit érték:  
3
Oktató:  
Szekeres Csilla
 

A tantárgy leírása

Különböző szerzőktől származó és különféle műfajba tartozó szövegek komplex feldolgozása: fordítás, nyelvi, stilisztikai elemzés. A kurzus magában foglalja a választott szerzők (pl. Sophoklés, Hérodotos, Platón, Menandros, Polybios) életművének vázlatos bemutatását, az adott műfaj (dráma, történetírás, filozófiai dialógus, komédia) általános jellemzőinek a vizsgálatát. Jóllehet nem teljes művekről van szó, a kiragadott részletek nem önmagukban, hanem a teljes mű szerves részeiként kerülnek feldolgozásra. A szövegek kultúrtörténeti, történelmi, filozófiai, történetfilozófiai összefüggései, azoknak a világirodalomra, a későbbi történetírásra ill. filozófiai gondolkodásra gyakorolt hatása.


Ajánlott irodalom

 • Borzsák I. (szerk): A görög irodalom világa. Bp. 1966.
 • Ritoók Zs. - Sarkady J. - Szilágyi J. Gy.: A görög kultúra aranykora. Bp. 1969. (a megfelelő fejezetek)
 • Szabó Á.: Szophoklész tragédiái. Bp. 1985.


Előfeltételek

A szakos kredit lista előírása szerint.


A tárgyra való jelentkezés módja

Az aktuális félévi tanrend előírásai szerint.


Értékelés

Beszámolók készítése, zárthelyi dolgozatok íratása, a félévi teljesítmény beszámítása.